รายละเอียดการแข่งขัน

วัตถุประสงค์


วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และมหาวิทยาลัยฯ

- เพื่อนำรายได้จากการจัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวิ่ง

ผู้จัดงาน

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กำหนดวันจัดงาน

วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2563

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่